Algemene Voorwaarden.

 

 

Algemene Voorwaarden FotoZuiver

Rubriek A – Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de AW (Auteurs Wet) 1912, dan wel andere werken in de zin van de AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld
Foto: De stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de opdrachtgever geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, floppydisk, compact disk, polaroid of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand
Fotograaf, ten deze genaamd FotoZuiver: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. (Burgelijk Wetboek)
Proofing: Een FotoZuiver- map met hierin proefdrukken van de foto’s die genomen zijn tijdens de foto sessie
Opdrachtgever: De Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FotoZuiver en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door FotoZuiver ten alle tijden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachtbevestigingen zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
FotoZuiver heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De opdracht-bevestiging verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door FotoZuiver gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie, (inclusief de BUR = base usage rate) (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
FotoZuiver heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Indien FotoZuiver en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft FotoZuiver het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen, als zogenaamde spoedkosten.

6. De opdrachtgever heeft uitsluitend recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opname-materiaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het fotografisch werk en de foto blijft in ieder geval en ten allen tijde berusten bij FotoZuiver. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van FotoZuiver nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met FotoZuiver dan ook.

7. Klachten inzake de technische kwaliteit van het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto(‘s) schriftelijk aan FotoZuiver te worden meegedeeld. FotoZuiver heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog verbeterd werk voor afgekeurd werk te leveren.

8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Betaling is verschuldigd op het moment dat
– De opdrachtbevestiging is ondertekend en geretourneerd door de opdrachtgever
aan FotoZuiver of
– Het bestelformulier is ingevuld, ondertekend en geretourneerd aan FotoZuiver of
– Een e-mail order van foto’s is verzonden aan en ontvangen door FotoZuiver

De opdrachtgever zal de opdrachtbevestiging/de factuur op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging/de factuur schriftelijk zijn relevante bezwaren kenbaar heeft gemaakt zal deze als bindend gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.

10. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de opdrachtgever in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft FotoZuiver het recht om voor zijn rekening door een accountant erkend door NOVAA (Nederlandse Orde van Administratieconsulenten) de boeken van de opdrachtgever op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien zal de opdrachtgever alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, deze na facturering aan FotoZuiver voldoen.

11. De opdrachtgever verricht de aan FotoZuiver verschuldigde betalingen zonder beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan FotoZuiver heeft verstrekt.

12. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door FotoZuiver is omschreven in de offerte en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform de voorwaarden van
FotoZuiver. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van FotoZuiver. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FotoZuiver. Bij inbreuk komt FotoZuiver zonder overigens enig recht te verliezen, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke of ongerechtelijke kosten, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door FotoZuiver gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik.

14. De naam van de Fotograaf en haar bedrijf FotoZuiver dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet- nakoming van deze voorwaarde komt FotoZuiver een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten (Rubriek D – Publicatierecht).

15. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan
FotoZuiver te doen toekomen.

16. De opdrachtgever die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. FotoZuiver is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

17. FotoZuiver is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van FotoZuiver of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

18. Zowel FotoZuiver als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

19. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen FotoZuiver en de opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Rubriek B – Opdrachten
20. Een opdracht komt tot stand nadat de opdrachtbevestiging, cq offerte waarin datum en tijdstip van de fotosessie door de opdrachtgever is getekend, retour is gezonden. De vergoeding voor de fotosessie inclusief de eventueel door FotoZuiver te maken afgesproken reiskosten, worden direct door de opdrachtgever voldaan op de bankrekening van FotoZuiver.

Als de opdrachtgever, of een deelnemer aan het evenement, foto’s bestelt, heeft hij op dat moment de plicht het verschuldigde bedrag op de bankrekening van
FotoZuiver te doen overmaken. Hierop volgend is FotoZuiver verplicht de bestelling in Nederland binnen twee weken aan de opdrachtgever te doen toekomen.

21. FotoZuiver heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door
FotoZuiver slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van eventuele meerkosten die door de opdrachtgever voor accoord zal worden ondertekend en aan
FotoZuiver geretourneerd.

22. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is FotoZuiver volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie FotoZuiver werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.
Rubriek C – Vrije producties en levering uit archief
23. Als zichtzending ter beschikking gestelde foto’s, die niet worden gebruikt, dienen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto’s die wel worden gebruikt dienen door de opdrachtgever binnen drie maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval foto’s langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag een vergoeding verschuldigd.

De opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden foto’s aan FotoZuiver, maar hij zal ook geen enkel daarna vervaardigd duplicaat van de foto’s in welke vorm dan ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

24. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht ingeval:
a. Achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen;
b. Een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

25. Indien niet is overeengekomen dat de foto in het bezit van de opdrachtgever blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan
FotoZuiver zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van FotoZuiver.

26. Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in artikel 25 daaronder begrepen) aan FotoZuiver is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

27. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op foto’s.

Rubriek D – Publicatierecht
28. Licenties: Bij FotoZuiver ‘koopt’ u geen foto maar u krijgt een licentie waarmee u het recht krijgt om de foto te gebruiken/in uw bezit te hebben. De prijs voor elke foto is afhankelijk van hoe u de foto gaat gebruiken:
– U krijgt het recht op een licentie voor het eenmalig gebruik van de foto in drukvorm
of in digitale vorm. Het copyright van de foto blijft het exclusieve eigendom van
FotoZuiver
– Het recht om de foto te gebruiken blijft bij de koper van de foto en kan niet worden
overgedragen of doorverkocht worden aan een andere partij
– Indien u de foto op een website plaatst, bent U verplicht het copyright
(© FotoZuiver) op dezelfde pagina te plaatsen om ongeoorloofde reproductie
tegen te gaan.

Rubriek E – Voorwaarden Specifiek
29. Tarief; Hieronder wordt verstaan per gewerkt uur tussen 08:00 uur en 18:00 uur. Tussen 18:00 uur en 24:00 uur geldt het dubbele uurtarief. Bij opdrachten minder dan een uur geldt het volledige uurtarief.

30. Reisgeld; Bij opdrachten binnen 10 km vanaf de studio worden geen reiskosten berekend. Daar buiten worden reiskosten in rekening gebracht na onderling overleg, rekening houdend met de goedkoopste en meest praktische vervoersmogelijkheden.

31. Annuleringskosten; De opdrachtgever is betaling verschuldigd op het moment dat de overeenkomst is aangegaan met dien verstande dat, indien de opdrachtgever deze annuleert, FotoZuiver het volgende bedrag zal terugbetalen:
– Uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opdracht, 50% van het reeds betaalde bedrag
– Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opdracht, 25% van het reeds betaalde bedrag
– Annulering ter plaatse, 0% van het reeds betaalde bedrag.

32. Weersgebonden annulering (noodzakelijk in verband met slecht weer): 100% van het reeds betaalde bedrag, tenzij met FotoZuiver anders wordt overeengekomen.

33. Materiaalkosten; Deze zijn in de kostprijs inbegrepen. Hier wordt onder verstaan: dia en/of negatieffilms, ontwikkelen van film, proofing, ingebonden fotoboek en opslagmedium.

34. Onkosten; Hieronder wordt verstaan: reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten, eventueel ingehuurd personeel, huur diverse apparatuur, administratiekosten etc.

35. B.T.W.; De prijzen die worden afgesproken met particulieren en stichtingen zullen inclusief het algemene B.T.W. tarief zijn, zoals dat geldt op dat moment. Voor organisaties en bedrijven zijn de prijzen exclusief B.T.W. zoals dat van kracht is op dat moment.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
‘s- Gravenhage onder nummer: 51242656 0001.

Herzien op 14 december 2016